Молитва «Отче Наш»

Молитва "Отче наш"Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

.

Текст молитвы «Отче наш» на русском языке

Отче наш, сущий на небесах!

да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Библия (от Матфея 6:9-13)

Текст молитвы «Отче наш» на церковнославянском языке

О́тче нашъ и́же еси́ на небесахъ,

да свети́тся и́мя Твое́,

да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:

да будетъ воля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́,

хлебъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,

и оста́ви намъ до́лги нашь,

коже и мы ставляемъ должнико́мъ нашымъ,

и не введи́ насъ во искуше́нїе,

но изба́ви насъ от лука́ваго.

[яко Твое́ есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки вековъ]

.

Церковнославянский текст молитвы по Острожской Библии 1581 г.

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ],

да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́,

да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́.

Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь

и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша,

ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ]

и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть

но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго.

.

Теги: Отче наш, Отче наш молитва, молитва Отче наш

Комментарии 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.